Vårt erbjudande för kommuner och socialtjänsten

- Utredning, rekrytering och matchning av familjehemsplaceringar.
- Övergripande ansvar för placering genom kontinuerlig avrapportering
till socialtjänstens /kommunens handläggare.
- Ta emot förfrågningar, närvara samverkansmöte tillsammans med berörda parter.
- Samverkan med god man, skolan, sjukvården samt andra myndigheter
som kan vara aktuella.
- Upprätta genomförandeplan för hur familjehemmet skall
arbeta med barnet/ungdomen för att nå god omsorg och tillgodose behovet,
detta sker i samråd med samtliga berörda parter.